Informacija klientui

Informacija klientui (draudėjui, apdraustajam ir/ar naudos gavėjui)

 

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 93, 116 straipsniais ir 2018-06-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-91, teikiame Jums šią informaciją.

Draudimo tarpininko tapatybė ir adresas: Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Rizikos valdymo specialistai“, įmonės kodas – 123420249, buveinės adresas: P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius.

Juridinių asmenų registras, kuriame registruota draudimo brokerių bendrovė: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, www.registrucentras.lt.

Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas: Lietuvos banko interneto tinklapis www.lb.lt.

Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis: UADBB „Rizikos valdymo apecialistai“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų. Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Rizikos valdymo apecialistai“ akcijų.

Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos:  skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti tiesiogiai UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ direktoriui, Lietuvos banko priežiūros tarnybai bei teismui įstatymų nustatyta tvarka. Skundą dėl UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ darbuotojų – draudimo brokerių veiklos ir profesinės etikos pažeidimo galima pateikti Draudimo brokerių rūmams www.dbr.lt.

Skundų ir ginčų nagrinėjimo su draudimo tarpininku neteismine tvarka procedūra: Jei manote, kad UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ pažeidė Jūsų teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarydami, pirmiausia privalote raštu kreiptis į UADBB „Rizikos valdymo specialistai“, nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreiptis galite asmeniškai, atvykęs į UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ buveinės adresą P. Lukšio g. 32, Vilnius arba el. paštu info@rvs.lt. Jūsų kreipimasis bus išnagrinėtas per 15 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos, o išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjimas yra nemokamas.

Jei Jūs (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtinto Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Jei UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ netenkina Jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

Rekomendacija: UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ Jums neteiks rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai draudimo pasiūlyme nurodoma kitaip.

Atlygis už draudimo tarpininkavimo paslaugas: UADBB „Rizikos valdymo specialistai“, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais nurodo, kad atlygį už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudiko komisinio atlygio forma. Prieš draudimo sutarties sudarymą UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ visais atvejais Jus informuos, jei gaunamą atlygį sumokėsite tiesiogiai Jūs, arba tuomet, kai gaunamas kitos rūšies atlygis yra ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.

Konsultavimo pobūdis: Konsultuodama Jus, UADBB „Rizikos valdymo specialistai“ veikia kaip draudimo tarpininkas – draudimo brokerių bendrovė, vykdanti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens), tiek ir draudimo bendrovės (draudiko) pavedimu. Nepaisant to, UADBB „Rizikos valdymo specialistai“, visais atvejais veikia išimtinai kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais. Pavadinimus ir kitą informaciją apie draudimo įmones (draudikus), su kuriomis bendradarbiaujame, Jums pateiks aptarnaujantis draudimo brokeris.

Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas sudarant draudimo sutartį: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar atstovo adresą, iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitas draudimo sutarties sąlygas. Visą šią informaciją jūs galite rasti jums pateikiamose konkrečios draudimo rūšies taisyklėse ir draudimo sutartyje (polise), kita draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose esanti informacija pateikiama www.lb.lt.

Draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudikas turi teisę teisės aktuose bei draudimo sutartyje (visų pirma – draudimo taisyklėse) nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti draudimo sutartį nutrūkusia, sustabdyti draudimo apsaugos galiojimą, pasiūlyti pakeisti draudimo sutartį, nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti ir (ar) taikyti kitas draudimo sutartyje numatytas priemones.

Draudimo sutartims taikoma teisė: draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „Rizikos valdymo apecialistai“, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.